Alapszabály

A Magyar Mesterséges Táplálási Társaság alapszabálya

1. Általános rendelkezések

1. A Társaság neve: Magyar Mesterséges Táplálási Társaság

angolul: Hungarian society of enteral and parenteral nutrition
németül: Ungarische gesellschaft für enterale und parenterale ernӓhrung
székhelye: Budapest
működési területe: Magyarország
alapítási éve: 1989
pecsétje:

 

Magyar Mesterséges Táplálási Társaság

Budapest, VIII.Üllői út 78.

 

2. A Társaság jogi személy

3. A Társaság a mesterséges, (klinikai) táplálással, anyagcserével foglalkozó tagok önkéntes társulásán alapuló, a tudományág területén a szakmai- tudományos munkát koordináló és segítő érdekfeltáró, érdekvédelmi tevékenységet ellátó, a hazai és nemzetközi egészségügyi kapcsolatok fejlesztését elősegítő társaság.

4. A társaság tagja a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének (továbbiakban MOTESZ).

5. A Társaságnak szekciói és területi szervei is lehetnek. Céljuk a szaktudomány fejlesztése a Társaság felügyelete és irányítása alatt.

2. A Társaság célja és tevékenysége

1. A Magyar Mesterséges Táplálási Társaság (továbbiakban Társaság) célja a mesterséges (enterális és parenterális) táplálással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek gyors és széleskörű elterjesztése, alkalmazásának népszerűsítése, módszereinek és eredményeinek ismertetése.

2. A Társaság összefogja a mesterséges táplálással foglalkozó szakembereket, rendezvényein szervezi képzésüket és továbbképzésüket, fórumain határozza meg a mesterséges táplálás javallatait, módszereit és hatékonyságának ellenőrzésére szolgáló eljárásokat

3. A Társaság kezdeményezi és támogatja a magas etikai követelményeknek megfelelő kísérleti és klinikai kutatásokat, és azok eredményeit közreadja.

4. A Társaság törekszik a határterületek szakértőivel való sokirányú kapcsolat kiépítésére.

5. A Társaság kezdeményezi és támogatja az új és/vagy sajátos feladatoknak megfelelő ad hoc vagy tartós munkacsoportok megalakulását és működését.

6. A Társaság szervezi és ellenőrzi a mesterséges táplálásra kifejlesztett anyagok klinikai kipróbálását, véleményezi azokat és részt vesz az ilyen anyagok kifejlesztésében.

7. Kapcsolatot tart hasonló célú nemzeti és nemzetközi szervezetek társaságaival, szervezi és támogatja tagjainak egyéni és csoportos részvételét nemzetközi rendezvényeken, és fogadja a szakterület iránt érdeklődő külföldi szakembereket.

8. A Társaság a maga egészében, vagy szekciói, ill. tagjai útján tagként részt vesz nemzetközi és nemzeti tudományos szakmai szervezetek munkájában, s ezekben megbízottai útján képviselteti magát.

9. Ellenőrzi, hogy szekciói és tagjai az e kapcsolatokat érintő jogszabályi és alapszabályi előírásokat betartják-e.

10. A Társaság a tudományos tapasztalatcserét és szakmai továbbképzést szolgáló nemzetközi és nemzetközi részvételű kongresszusokat, konferenciákat szervez.

11. Anyagi lehetőségeinek határain belül mindent megtesz tagjai külföldi kongresszusokon, szakmai rendezvényeken való részvételének előmozdítására. Az ilyen kiutazásoknál a résztvevők kiválasztását – a szakma érdekeit messzemenően figyelembe véve – megindokolja és rangsorolja: és a rendelkezésre álló anyagi forrásait kizárólag céljainak gyakorlati megvalósítására használja fel.

12. A Társaság céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat.

3. A Társaság tagjai, tevékenységük, jogaik és kötelezettségeik

1. A Társaság tagjai lehetnek:

a/ rendes tagok,
b/ tiszteletbeli tagok,
c/ pártoló tagok.

2. Rendes tag lehet a mesterséges táplálás tudományának minden művelője és gyakorlati alkalmazója, aki kötelezi magát a Társaság alapszabályának megtartására, felvételét belépési nyilatkozatban kéri, és a Társaság tagjai sorába bejegyzik.

A rendes tag joga, hogy:

a/ a Társaság közgyűlésén tanácskozási, indítványozási, szavazati joggal részt vegyen, Tisztviselőt választhat és tisztségre választható, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától;
b/ részt vegyen a Társaság szervezeti, szakmai és tudományos életében, az
állásfoglalások, határozatok kialakításában és végrehajtásában, illetve a Társaság egyéb tevékenységében;
c/ részt vegyen a Társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és más szakmai tudományos rendezvényeken, ezeken előadást tartson vagy egyéb szellemi alkotását bemutassa, véleményét elmondja.
d/ a Társaság vezető szervei által meghatározott feltételek szerint igénybe vegye a Társaság szolgáltatásait, anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit:

 • a nemzetközi szervezetekben vagy más nemzeti társaságokban létesített tagságához,
 • tisztség viseléséhez, illetve az e szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel való kapcsolat tartásához,
 • a külföldi tudományos konferenciákra, kongresszusokra, szakmai tanulmányutakra való kiküldetéséhez,
 • kezdeményezései, javaslatai megvalósításához;
 • egyéb, a Társaság működését segítő, a tudományág fejlődését szolgáló tevékenységéhez a szolgáltatás jellegétől függően ingyenesen, kedvezményesen vagy térítés ellenében;

e/ a Társaság főtitkára útján folyamatos tájékoztatást nyerjen a Társaság bármely területén folyó munkáról és eseményéről, illetve a MOTESZ testületeinek a tagtestületek tagjait érintő határozatairól, állásfoglalásairól;
f/ javaslatot tegyen a Társaság vezető testületeinek a kiemelkedő munkát végző tagok jutalmazására, állami kitüntetésre való felterjesztésére;
g/ meghatározott feladatok elvégzésére a Társasággal határozott vagy határozatlan időtartamú munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, (megbízást) létesítsen;
h/ a Társaság testületeinek és tisztségviselőinek hibás döntései, határozatai, téves állásfoglalásai ellen szavát felemelje, a törvénysértő határozatot a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadja.

A rendes tag kötelezettsége, hogy:

a/ a Társaság alapszabályának megfelelően tevékenykedjen, az alapszabályban meghatározott kötelességeinek eleget tegyen;
b/ a Társaság testületeinek döntéseit/határozatait végrehajtsa;
c/ a társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtsa;
d/ a Társaság vezető testületeinek felkérésére társasági tevékenységéről beszámoljon;
e/ a Társaság anyagi (vagyoni) alapjának megteremtésében és annak gyarapításában a társaság vezetősége által meghatározott módon és mértékben közreműködjön;
f/ mind az aktív, mind a nyugdíjas rendes tag a részére megállapított tagsági díjat minden év március 31-ig befizesse.

3. Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki a mesterséges táplálás tudományában kiemelkedő munkásságot fejt ki, illetve kiemelkedő eredményeket ér el. A tiszteletbeli tagot az elnökség javaslatára a vezetőség választhatja meg.

A tiszteletbeli tag joga, hogy:

a/ a Társaság közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen;
b/ részt vegyen a Társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és más szakmai-tudományos rendezvényelven, ezeken előadásokat tartson vagy egyéb szellemi alkotását bemutassa;
c/ a Társaság főtitkára útján folyamatos tájékoztatást nyerjen a Társaság területén folyó munkáról és eseményről.

A tiszteletbeli tag kötelessége, hogy:

a/ a Társaság alapszabályában megfogalmazott elvek szerint tevékenykedjék;

b/ a társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtsa.

4. A pártoló tagok lehetnek természetes vagy jogi személyek, akik illetve amelyek a Társaság tudományágának elősegítése céljából anyagi, szakmai, elvi, erkölcsi vagy egyéb támogatást tudnak nyújtani, és akiket az elnökség javaslatára a vezetőség pártoló tagul felvesz.

A pártoló tag joga, hogy:

a/ a Társaság közgyűlésén, tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen;
b/ meghatározza, hogy az általa nyújtott támogatást a Társaság számára milyen célból adja;
c/ a Társaság főtitkára útján folyamatos tájékoztatást nyerjen a Társaság azon területen folyó munkájáról és tevékenységről, amelynek elősegítéséhez a támogatást nyújtja, a pártoló tagdíjat fizeti.
A pártoló tag kötelessége, hogy a Társasággal szemben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse.

4. A Társaság vezető szervei és állandó bizottságai

A társaság vezető szervei:

 1. a közgyűlés,
 2. a vezetőség,
 3. az elnökség.

A Társaság állandó bizottságai:

 1. az ellenőrző bizottság (=számvizsgáló bizottság),
 2. a fegyelmi bizottság.

5. Közgyűlés

A Társaság legfőbb testületi vezető szerve a közgyűlés, amely minden, a Társaságot érintő kérdésben döntési hatáskörrel rendelkezik.

6. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe az alábbiak tartoznak:

1. Megállapítja, illetve módosítja a Társaság alapszabályát.

2. Megszünteti a Társaságot, ha a feloszlást, vagy a más társasággal való egyesülést a közgyűlés kétharmados többséggel kimondja.

3. Dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal, valamint azokban, amelyekben a döntés jogát magának tartja fenn.

4. A vezetőség és az állandó bizottságok beszámolója alapján megvitatja a Társaság munkáját, meghatározza a Társaság legfontosabb feladatait a következő időszakra és dönt az általa választott testületek, tisztségviselők felmentése kérdésében.

5. Megállapítja az aktív és nyugdíjas rendes tagok, valamint a pártoló tagok által a Társaságnak fizetendő tagdíj mértékét.

6. Megválasztja 4 évre szólóan:

a/ a vezetőség 15 tagját
b/ az állandó bizottságok elnökeit és tagjait.

7. Tiszteletbeli Elnököt választhat.

8. Megállapítja a Társaság éves költségvetését.

9. Elfogadja a képviselő és ügyintéző szervek éves beszámolóját. A beszámoló részét képezi a Társaság éves pénzügyi beszámoló jelentése, valamint a területi szervezetek, szekciók tevékenységéről készült jelentés.

10. Dönt szekciók és területi szervezetek létrehozásának kérdésében.

11. Elfogadja, illetve módosítja a Társaság állandó bizottságainak működési szabályzatát.

7.

A Társaság választott szervei a közgyűlésnek felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

8.

1. Közgyűlést szükség szerint, de legalább 2 évenként kell összehívni. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban, szabályszerűen kezdeményezi.
Az alapszabály a tagok egyharmadától eltérő hányadot is meghatározhat.

2. A közgyűlést a vezetőség hívja össze.

3. A közgyűlés a tagok összességéből áll. A vezetőség által megállapított számú meghívott vendéget a közgyűlésen tanácskozási jog illeti meg.

9.

A közgyűlés helyét, idejét, valamint a javasolt tárgysorozatot az elnökség állapítja meg és azt a főtitkár legalább 15 nappal a kitűzött időpont előtt írásban közli a tagokkal.

10.

Határozatképes a közgyűlés, ha azon a szavazásra jogosultaknak legalább a fele jelen van.

A szavazás rendje:

1.

a/ A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
b/ A közgyűlés bármely tag javaslatára elhatározhatja a titkos szavazást.

2. Az alapszabály módosításához, tag kizárásához, a Társaság más társasággal történő egyesülésének, feloszlásának illetve a MOTESZ-ból történő kiválásának kimondásához a szavazásra jogosultak kétharmadának egyetértő szavazata szükséges.

11.

Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés nem határozatképes, a legkésőbb 30 napon belül ugyanezen tárgysorozattal összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

12.

 Vezetőség

Két közgyűlés közötti időszakban a közgyűlés hatáskörét – kizárólagos hatáskörök kivételével – a vezetőség gyakorolja.

13.

A Társaság vezetősége 15 választott tagból áll. A vezetőségi tagokat a Közgyűlés 4 éves időtartamra választja meg.
A vezetőségválasztás után a megválasztott vezetőség tagjai köréből választja meg a Társaság Elnökségének 3 választott tagját.

A Társaság Elnökségének választott tagjai:

 • elnök
 • főtitkár
 • pénztáros

A Társaság elnöke és a főtitkár folyamatosan csak egy 4 éves ciklusra választható meg. Választott vezetőségi tagsági funkció megüresedése esetén a vezetőség a legközelebbi közgyűlésig a póttagok közül új vezetőségi tagot kooptálhat, aki funkcióját teljes jogkörrel látja el

14.

A vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak:

1. A Társaság elnökének, főtitkárának és pénztárosának megválasztása

2. Határozatot hozhat – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – a Társaság egészét érintő bármely kérdésben intézkedik, és állást foglal a hatáskörébe utalt ügyekben.

3. Előkészíti a Társaság éves költségvetését és a közgyűlés elé terjeszti.

4. Felülbírálja a képviselő és ügyintéző szervek éves beszámolóját, és a közgyűlés elé viszi.

5. A beszámoló részét képezi a Társaság éves pénzügyi beszámoló jelentése, valamint a területi szervezetek, szekciók tevékenységéről készült jelentés.

6. Dönt szekciók és területi szervezetek létrehozásának kérdésében.

7. Elfogadja, illetőleg módosítja a Társaság állandó bizottságainak működési szabályzatát.

8. Figyelemmel kíséri a Társaság alapszabályszerű működését és munkáját, továbbá a Társaság tisztségviselőinek tevékenységét.

9. Végrehajtja a közgyűlés határozatait, illetve gondoskodik azok végrehajtásáról.

10. Megvitatja és jóváhagyja a közgyűlési előterjesztéseket.

11. Irányítja a Társaság gazdálkodását, nemzetközi és sajtómunkáját.

12. Koordinálja, ellenőrzi és segíti a területi szervezetek, szekciók gazdálkodását,

13. Állást foglal a társasági emlékérmek, díjak alapításában.

14. Megválasztja a MOTESZ küldöttközgyűlésén résztvevő társasági küldötteket.

15. A tisztújító közgyűlést legalább 3 hónappal megelőzően megválasztja a jelölő bizottságot.

15.

1. A vezetőség szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal tart ülést. Az ülés összehívásáról a Társaság elnöksége gondoskodik. A meghívót és a napirenden szereplő előterjesztéseket legalább 15 nappal a kitűzött időpont előtt a vezetőségtagjai részére meg kell küldeni.

2. A vezetőség ülésére esetenként, a napirendnek megfelelően tanácskozási joggal meg kell hívni a napirendben érdekelteket.

16 .

1. A vezetőség határozatképes, ha ülésén a szavazati joggal rendelkezőknek legalább a fele jelen van.

2. A vezetőség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

3. A vezetőség bármely tagjának javaslatára a vezetőség elhatározhatja a titkos szavazást.

4. A határozatképesség hiánya miatt – legkésőbb 30 napon belül – azonos napirenddel – megismételt vezetőségi ülés a jelenlevők számától függetlenül határozatképes.

17.

Elnökség

1. A Társaság 5 tagú elnöksége

 • a Közgyűlés által megválasztott tiszteletbeli elnökből
 • a tisztségének idejét kitöltött elnökből
 • a vezetőség által megválasztott elnökből, főtitkárból és pénztárosból áll.

2. Az elnökségi ülések állandó meghívottja – tanácskozási joggal – az ellenőrző bizottság (számvizsgáló bizottság) elnöke.

3. Az elnökség irányítja és összehangolja a Társaság gyakorlati munkáját.

18.

Az elnökség kizárólagos hatáskörei:

1. Az elnökség dönt a vezetőség két ülése közötti időszakban – a vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – a vezetőség hatáskörébe tartozó kérdésekben.
Döntéseiről a vezetőség legközelebbi ülésén beszámolni köteles.

2. Engedélyezi a külföldi szakemberek meghívását a Társaság költségén.

3. A társaság céljának megvalósítása érdekében meghatározott feladatra munkabizottságot hozhat létre. A munka bizottságok tagjait és vezetoit az elnökség bízza meg és az elnökségnek tartoznak feleloséggel.

4. Dönt a hatáskörébe tartozó fegyelmi eljárás elrendeléséről.

5. Elfogadja a Társaság éves munkatervét.

6. Sürgős esetben dönt kiutazásokról, a kiutazások támogatásáról, a Társaság költségvetésében e célra a Társaság költségvetésében e célra előirányzott keret mértékéig.

7. Irányítja, segíti és biztosítja a testületi határozatok végrehajtását, felügyeli azok ügyintézését.

8. Előkészíti a közgyűlést és a vezetőségi üléseket, elkészíti a vezetőség beszámolóját.

9. Megvitatja a más szakmai és társadalmi szervektől érkezett javaslatokat, felkéréseket és azokkal kapcsolatban állást foglal.

10. Tájékoztatást kér a területi szervezetek, szekciók és tagok munkájáról.

11. Előterjesztést tesz a társasági emlékéremmel, díjjal való kitüntetésekre.

12. Koordinálja a Társaság által rendezett nemzetközi részvételű és hazai rendezvények előkészítését és szervezését.

13. Javaslatot tesz tagok felvételére a Társaság vezetőségének.

19.

Az elnökség rendszeresen beszámol működéséről a vezetőségnek, annak felelősséggel tartozik.

20.

Az elnökség szükség szerint ülésezik vagy telekonferenciát (telefon, fax, E-mail) tart. Az elnökség ülésének összehívását bármely tagja kezdeményezheti a főtitkáron át.
Az elnökség határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagok legalább a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 15 napon belül az elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az elnökség tagjainak legalább a fele jelen van.

21.

Ellenőrző Bizottság (Számvizsgáló Bizottság)

1. Az ellenőrző bizottság a közgyűlés álta1 választott elnökből és 2 tagból (a továbbiakban: tagok) áll. Kizárólag a közgyűlésnek van alárendelve, csak ennek tartozik felelősséggel. A tagjai más tisztségre nem választhatók.

2. A bizottság működési szabályzata szerint működik, ellenőrzésének tárgya a Társaság egész tevékenysége. Figyelemmel kíséri a Társaság alapszabályzata szerinti működését, így különösen a rendelkezésre álló eszközöknek az alapszabályban meghatározott célokra történő felhasználását, ellenőrzi a Társaság pénzügyi gazdálkodását, az ügyvitelre, az ügyintézésre és a nyilvántartásokra vonatkozó elírások betartását.

3. A bizottság a megállapításairól tájékoztatja a Társaság vezető szerveit és beszámol a közgyűlésnek.

4. A bizottság szükség szerint szaktanácsadókat, eseti szakértőket vagy társasági tagokat is bevonhat munkájába.

5. A bizottság elnökét és tagjait a Társaság hatáskörében intézkedési jog nem illeti meg, de megállapításai nyomán intézkedésre felkért tisztségviselő erre 8 napon belül válaszolni köteles.

6. A bizottság szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal ülésezik.

7. Határozatképes, ha ülésén a tagok fele jelen van. Amennyiben nem határozatképes, ülését legkorábban a következő napon, de legkésőbb 15 napon belül ismételten össze kell hívni.

8. Az ismételten összehívott ülések határozatképességéhez is a bizottsági tagok fele szükséges.

9. A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. Az ülésekről emlékeztető készül, amelyet az elnök ír alá.

10. A működési szabályzatot a vezetőség hagyja jóvá.

22.

Fegyelmi bizottság

Fegyelmi ügy esetén a vezetőség (elnökség) az ügyet kivizsgálás és javaslattétel céljából megválasztott fegyelmi bizottságnak (elnök, 2 tag) átadja.

23.

A Társaság területi szervezetei és szekciói

1. A Társaság szekciói egy-egy speciális szakterülettel foglalkozó társasági tagokat tömörítő egységek.

2. A szekciók tevékenységüket, gazdálkodásukat a Társaság felügyelete és irányítása alatt végezhetik. Az ellenőrzést a Társaság az Ellenőrző Bizottság útján látja el.

3. A Társaság szekcióinak szervezetére és működésére a Társaságra vonatkozó szabályokat értelemszerűen alkalmazni.

4. A szekció létrehozásáról a Társaság vezetősége határoz.

5. A szekció vezető szerve a taggyűlés. A taggyűlés határozatképes, ha azon a szekció tagságának legalább a fele jelen van.

6. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a/ a szekció vezető tisztségviselőinek: elnök, titkár, megválasztása, illetve felmentése. A szekciók vezetőit a taggyűlés 4 éves időtartamra választja. A szekciók elnökei a Társaság vezetőségi ülésein tanácskozási jogú résztvevők.
b/ a szekció szervezeti és működési szabályzatának elfogadása, ill. módosítása.
c/ a vezető tisztségviselők éves beszámoló jelentéseinek megvitatása, elfogadása.
d/ a szekció éves munkatervének megállapítása;
e/ a Társaság által a szekció számára meghatározott költségvetési keret felhasználásáról a szekció elszámolási kötelességgel tartozik a Társaság vezetőségének.
f/ a szekció megszűnésének, illetve az anyaegyesületből való kiválásának elhatározása.

7. A szekció taggyűlése határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A szervezeti és működési szabályzat módosításához, a szekció megszűnésének, illetve az anyaegyesületből való kiválásának kimondásához a szavazásra jogosultak kétharmadának egyetértő szavazata szükséges.

8. A Társaság szekcióinak szervezeti és működési szabályzatai az alapszabály mellékleteit képezik.

24.

A Társaság vezető tisztségviselőinek hatásköre

1. A Társaság elnökének a hatásköre:

a/ képviseli a Társaságot a hatóságok és más állami szervek, valamint a nemzetkőzi szervezetek előtt,

b/ vezeti a közgyűlést, a vezetőség és az elnökség tanácskozásait,

c/ dönt és/vagy intézkedik az elnökség két ülése közötti időszakban – a főtitkárral egyetértésben – az elnökség hatáskörébe tartozó, de halaszthatatlan döntést és/vagy intézkedést igénylő ügyekben, kivéve az elnökség kizárólagos hatásköreit érintő kérdéseket. Egyetértés hiányában az ügyekben az elnökség dönt. Az elnök döntéseiért felelőséggel tartozik és azokról az elnökség legközelebbi ülésén beszámolni köteles

d/ őrködik a hatályos jogszabályok, különösen a Társaságra vonatkozó rendelkezések és a Társaság alapszabályának szigorú betartása felett,

e/ ellenőrzi a vezető szervek határozatainak végrehajtását,

f/ ellenőrzi a tisztségviselők működését.

2. Az elnököt akadályoztatása esetén főtitkár helyettesíti. Ha a főtitkár is akadályoztatva van, az elnökség legidősebb tagja jár el.

3. A főtitkár hatásköre:

a/ a Társaság vezető szerveinek ülései között e testületek határozatainak megfelelően folyamatosan intézi a Társaság ügyeit;

b/ a /1/ bekezdés c/ pontjában meghatározott ügyekben az elnökkel egyetértésben dönt és intézkedik. Egyetértés hiányában az adott ügyben az elnökség dönt;

c/ előkészíti a vezető szervek üléseit, biztosítja működésüket és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról;

d/ tájékoztatja a tagokat a Társaság munkájáról.

4. A pénztáros a Társaság pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint kezeli a pénztárat, gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről, a pénzkészlet előírás szerinti elhelyezéséről, vezeti a naplófőkönyvet.

5. Az ellenőr a pénzkezelési szabályzatban meghatározott módon és időközönként ellenőrzi a pénztáros működését.

6. A Társaságot a hatóságok és más belföldi, illetve külföldi szervezetek előtt az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, a főtitkár, illetve megbízottja képviseli.

25.

A Társaság gazdálkodása

1. A Társaság vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, kongresszusi bevételekből képződik.

2. A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – tagdíj fizetésén túl – a Társaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

3. A Társaság költségvetését az elnökség terjeszti a vezetőség elé

4. Az éves költségvetési tervben jóváhagyott összegeknek rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért, valamint a Társaság ingó és ingatlan vagyonának kezeléséért a vezetőség felelős.

5. A Társaság gazdálkodó a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi.

26.

A Társaság törvényességi felügyelete

1. A Társaság működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.

2. Ha a Társaság működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a területileg illetékes bírósághoz fordulhat.

27.

A Társaság hatósági ellenőrzése

Ha a Társaság olyan tevékenységet végez, amelyet a jogszabály feltételhez köt, vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett a tevékenység szerint hatáskörrel nem rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

28.

A Társaság megszűnése

A társaság megszűnik feloszlással, más társasággal való egyesüléssel, feloszlatással illetőleg megszűnésének megállapításával.

29.

Hatálybalépés

Jelen alapszabályt a Társaság 2010. októberében fogadta el.

Partnerek

Menü